sochi.camera
C365, «Gorki Gorod» otm. +2200 – «Panoramnaya», 23.08.2019